Đọc Kinh Thánh: Thánh sử Marcô chương 14 online

Chúng tôi mời bạn khám phá Kinh Thánh Thánh sử Marcô chương 14 và suy gẫm Lời Chúa:

V. Cuộc Thương Khó Và Phục Sinh Của Ðức Giêsu

Người Do Thái âm mưu hại Ðức Giêsu

(1)Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Ðức Giêsu và giết đi;(2)vì họ nói: "Ðừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động".(3)Lúc đó, Ðức Giêsu đang ở làng Bêtania, tại nhà ông Simon Cùi. Giữa lúc Người dùng bữa, có một người phụ nữ đến, mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất thứ đắt tiền. Cô đập ra, đổ dầu thơm trên đầu Người.(4)Có vài người lấy làm bực tức, nói với nhau: "Phí dầu thơm như thế để làm gì?(5)Dầu đó có thể đem bán lấy trên ba trăm quan tiền mà bố thí cho người nghèo". Rồi họ gắt gỏng với cô.(6)Nhưng Ðức Giêsu bảo họ: "Cứ để cho cô làm. Sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa.(7)Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình, các ông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà chẳng được! Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu!(8)Ðiều gì làm được thì cô đã làm: cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi, để chuẩn bị ngày mai táng.(9)Tôi bảo thật các ông: Hễ Tin Mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô".

Giu-đa phản bội

(10)Và Giuđa Ítcariốt, một người trong Nhóm Mười Hai, đi gặp các thượng tế để nộp Người cho họ.(11)Nghe hắn nói, họ rất mừng và hứa cho tiền. Giuđa liền tìm cách nộp Người sao cho tiện.

Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua

(12)Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Ðức Giêsu: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?"(13)Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó.(14)Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: 'Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?'(15)Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta".(16)Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

Ðức Giêsu báo Giu-đa sẽ phản bội

(17)Chiều đến, Ðức Giêsu tới cùng với Nhóm Mười Hai.(18)Ðang khi dùng bữa, Người nói: "Thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp Thầy, mà lại là người đang cùng ăn với Thầy".(19)Các môn đệ đâm ra buồn rầu, và lần lượt hỏi Người: "Chẳng lẽ con sao?"(20)Người đáp: "Chính là một trong Nhóm Mười Hai đây, mà là người chấm chung một đĩa với Thầy.(21)Ðã hẳn, Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!"

Ðức Giêsu lập bí tích Thánh Thể

(22)Cũng đang bữa ăn, Ðức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy".(23)Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này.(24)Người bảo các ông: "Ðây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.(25)Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa".

Ðức Giêsu tiên báo ông Phê-rô sẽ chối Người

(26)Hát thánh vịnh xong, Ðức Giêsu và các môn đệ ra đi lên núi Ôliu.(27)Ðức Giêsu nói với các ông: "Tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì Kinh Thánh đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và chiên sẽ tan tác.(28)Nhưng sau khi sống lại, Thầy sẽ đến Galilê trước anh em".(29)Ông Phêrô liền thưa: "Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không".(30)Ðức Giêsu nói với ông: "Thầy bảo thật anh: hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh, anh đã chối Thầy đến ba lần".(31)Nhưng Phêrô lại nói quả quyết hơn: "Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy". Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.

Tại vườn Ghết-sê-ma-ni

(32)Sau đó, Ðức Giêsu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani. Người nói với các ông: "Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện".(33)Rồi Người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thẩy hãi hùng xao xuyến.(34)Người nói với các ông: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức".(35)Người đi xa hơn một chút, quỵ xuống đất mà cầu xin cho giờ ấy rời khỏi mình, nếu có thể được.(36)Người nói: "Ápba, Cha ơi! Cha có thể làm được mọi sự, xin tha cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha".(37)Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: "Simon, anh ngủ à ? Anh không thức nổi một giờ sao?(38)Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối".(39)Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước.(40)Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với Người.(41)Lần thứ ba, Người trở lại và bảo các ông: "Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Thôi, đủ rồi. Giờ đã điểm. Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi.(42)Ðứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới!"

Ðức Giêsu bị bắt

(43)Ngay lúc đó, khi Người còn đang nói, thì Giuđa, một người trong Nhóm Mười Hai, xuất hiện. Cùng đi với hắn, có một đám đông mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai đến.(44)Kẻ nộp Ðức Giêsu đã cho họ một ám hiệu, hắn dặn rằng: "Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận".(45)Vừa tới, Giuđa tiến lại gần Người và nói: "Thưa Thầy!", rồi hôn Người.(46)Họ liền tra tay bắt Người.(47)Nhưng một trong những kẻ đang có mặt tại đó tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nói đứt tai.(48)Ðức Giêsu nói với họ: "Các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt tôi như bắt một tên cướp vậy?(49)Ngày ngày, tôi vẫn ở giữa các ông, vẫn giảng dạy ở Ðền Thờ, mà các ông không bắt. Nhưng thế này là để lời Sách Thánh được ứng nghiệm".(50)Bấy giờ các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn hết.(51)Trong khi đó có một cậu thanh niên đi theo Người, mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai. Họ túm lấy anh.(52)Anh liền trút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng.

Ðức Giêsu ra trước Thượng Hội Ðồng

(53)Họ điệu Ðức Giêsu đến vị thượng tế. Các thượng tế, kỳ mục và kinh sư, tất cả đều tựu lại.(54)Ông Phêrô theo Người xa xa, vào tận bên trong dinh thượng tế, và ngồi sưởi bên đống lửa với bọn lính canh.(55)Bấy giờ các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Ðồng tìm lời chứng buộc tội Ðức Giêsu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra,(56)vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo Người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau.(57)Có vài kẻ đứng lên cáo gian Người rằng:(58)"Chúng tôi nghe ông ấy nói: Tôi sẽ phá Ðền Thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội ba ngày, tôi sẽ xây một Ðền Thờ Khác, không phải do tay người phàm!"(59)Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ không ăn khớp với nhau.(60)Bấy giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Ðức Giêsu: "Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?"(61)Nhưng Ðức Giêsu vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi Người: "Ông có phải là Ðấng Kitô, Con của Ðấng Ðáng Chúc Tụng không?"(62)Ðức Giêsu trả lời: "Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Ðấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến".(63)Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: "Chúng ta cần gì nhân chứng nữa?(64)Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?" Tất cả đều lên án Người đáng chết.(65)Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mặt Người lại, vừa đánh đấm Người vừa nói: "Hãy nói tiên tri đi!" Và bọn lính canh túm lấy Người mà tát túi bụi.

Ông Phê-rô chối Thầy

(66)Ông Phêrô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới;(67)thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói: "Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông Người Nadarét, ông Giêsu đó chứ gì!"(68)Ông liền chối: "Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì!" Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy giờ có tiếng gà gáy.(69)Người tớ gái thấy ông, lại bắt đầu nói với những người đứng đó: "Bác này cũng thuộc bọn chúng đấy".(70)Nhưng ông Phêrô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông: "Ðúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Galilê!"(71)Nhưng ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng; "Tôi thề là không có biết người các ông nói đó!"(72)Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai. Ông Phêrô sực nhớ điều Ðức Giêsu đã nói với mình: "Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần". Thế là ông oà lên khóc., V. Cuộc Thương Khó Và Phục Sinh Của Ðức Giêsu,Người Do Thái âm mưu hại Ðức Giêsu,Giu-đa phản bội,Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua,Ðức Giêsu báo Giu-đa sẽ phản bội,Ðức Giêsu lập bí tích Thánh Thể,Ðức Giêsu tiên báo ông Phê-rô sẽ chối Người,Tại vườn Ghết-sê-ma-ni,Ðức Giêsu bị bắt,Ðức Giêsu ra trước Thượng Hội Ðồng,Ông Phê-rô chối Thầy


Bạn có cần một phần cụ thể của Kinh thánh? Trang web của chúng tôi cho phép bạn chọn Sách, Chương và câu bạn muốn. Chúng tôi sẽ tạo một trang chỉ có những câu mà bạn đang tìm kiếm. Không còn lãng phí thời gian duyệt qua hàng trăm trang để tìm đúng phần - nền tảng của chúng tôi rất nhanh và dễ sử dụng, đồng thời bạn sẽ nhận được chính xác những từ mà mình đang tìm kiếm trong tích tắc. Bạn cũng có thể chia sẻ liên kết tùy chỉnh của mình với bạn bè.
Chúng tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của chúng tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và chúng tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình.
Nếu bạn thấy trang web của chúng tôi hữu ích và muốn hỗ trợ chúng tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi và giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.

Blog của Vũ Lê Huân
Blog của Vũ Lê Huân
Danh mục Đăng nhập