Bạn đang kiểm tra
C6 Building a distributed application on Hyperledger Fabric >> Hyperledger Fabric: Architecture

Là một phần trong chương trình thạc sĩ của mình, tôi đã tạo bài kiểm tra này với một tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế để giúp tôi và các bạn cùng lớp ôn lại kiến thức về module "Hyperledger Fabric: Architecture" từ "Course 6 Building a distributed application on Hyperledger Fabric".
Dưới đây là 9 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ bài kiểm tra kiến thức C6 Building a distributed application on Hyperledger Fabric >> Hyperledger Fabric: Architecture. Là người dùng chưa được xác thực, bạn có quyền truy cập vào một nhóm giới hạn gồm 9 trong số 170 câu hỏi và bạn sẽ không thể xem câu trả lời chính xác cho những câu hỏi đó.
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
1/170: How does the use of MSPs in Hyperledger Fabric differ from other blockchain platforms?

 1. It depends on the specific blockchain platform
 2. Other blockchain platforms do not require the use of identities
 3. MSPs are not used in other blockchain platforms
 4. Other blockchain platforms use a different identity management system
2/170: Which segment of the blockchain network explains the ordering service in detail?

 1. Peer-to-Peer Communication
 2. Introduction
 3. None of them
 4. Mining
3/170: What is the function of a client in a peer-to-peer architecture?

 1. To store and share files with other clients.
 2. To manage network resources.
 3. To act as a central server.
 4. To provide authentication services.
4/170: How does chaincode differ from traditional software code?

 1. It is executed within a blockchain network
 2. It can only be modified under certain conditions
 3. All of the above
 4. It is written in a specific programming language
5/170: What is the difference between BFT and Proof of Work (PoW)?

 1. None of the above
 2. BFT is more efficient and scalable than PoW
 3. BFT allows a distributed system to continue operating even if some of the nodes in the system are faulty, while PoW does not
 4. BFT is used in private blockchain networks, while PoW is used in public blockchain networks
6/170: How does Hyperledger Fabric ensure the privacy of transaction data?

 1. By encrypting all transaction data
 2. By using a private key to sign transactions
 3. All of the above
 4. By restricting access to transaction data based on the identities of the parties involved
7/170: What are some of the applications of BFT?

 1. Blockchain networks.
 2. Other systems that require high availability and fault tolerance.
 3. All of them
 4. Distributed databases.
8/170: What is a permissionless ledger?

 1. A ledger that is accessible to anyone.
 2. None of the above.
 3. A ledger that is accessible to a select group of people.
 4. A ledger that is not accessible to anyone.
9/170: What is the benefit of storing the current state of assets in the world state?

 1. All of the above
 2. It improves the efficiency and speed of transactions
 3. It simplifies the management of assets in the network
 4. It improves the accuracy and integrity of asset information
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
Code
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Ngân Hàng: Quân Đội (MB Bank)
Chi nhánh: Phòng giao dịch Quận 8
Số tài khoản: 099-22-11-1986
Chủ tài khoản: Vũ Lê Huân
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics