Bạn đang kiểm tra
C6 Architecting Blockchain Applications >> Architecting UPSTAC Application

Là một phần trong chương trình thạc sĩ của mình, tôi đã tạo bài kiểm tra này với một tập hợp các u hỏi trắc nghiệm được thiết kế để giúp tôi và các bạn cùng lớp ôn lại kiến thức về module "Architecting UPSTAC Application" từ "Course 6 Architecting Blockchain Applications".
Dưới đây là 9 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ bài kiểm tra kiến thức C6 Architecting Blockchain Applications >> Architecting UPSTAC Application. Là người dùng chưa được xác thực, bạn có quyền truy cập vào một nhóm giới hạn gồm 9 trong số 128 câu hỏi và bạn sẽ không thể xem câu trả lời chính xác cho những câu hỏi đó.
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
1/128: The Hyperledger Fabric blockchain is suitable for solving which kind of problems?

 1. Storing personal data
 2. Public transactions
 3. Government surveillance
 4. Given problems (transparency, immutability, availability, and trust)
2/128: Which component creates a transaction object in the transaction flow?

 1. Peers
 2. Orderer
 3. Client
 4. Smart contracts
3/128: In which cases is the use of blockchain technology not advisable?

 1. E-commerce platforms like Amazon
 2. Healthcare management systems
 3. Applications that require high throughput
 4. Social media platforms
4/128: What is the purpose of analysis in UPSTAC?

 1. To analyze health data and identify patterns or trends.
 2. To analyze gaming statistics.
 3. To analyze weather patterns.
 4. To analyze social media engagement.
5/128: What are the key components of UPSTAC?

 1. Syndromic mapping, weather analysis, and consultation.
 2. Syndromic mapping, testing, and consultation.
 3. Analysis, consultation, and weather forecasting.
 4. Testing, analysis, and gaming.
6/128: What does the intermediate CA register with in the external CA model?

 1. Network protocols and encryption keys
 2. Other intermediate CAs in the network
 3. Users and components in the network
 4. The root CA in the MSP model
7/128: Which storage system utilizes uniformly sized blocks for data storage?

 1. Object Storage
 2. Centralized Storage
 3. Cloud Storage
 4. Distributed Ledger
8/128: The UPSTAC application should display a list of hospitals and time slots for vaccination to users.

 1. False
 2. True
9/128: Which storage method has a higher risk of failures and data corruption?

 1. Centralized Storage
 2. Provides efficient data access
 3. Ensures data integrity
 4. Distributed Ledger
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
Code
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Ngân Hàng: Quân Đội (MB Bank)
Chi nhánh: Phòng giao dịch Quận 8
Số tài khoản: 099-22-11-1986
Chủ tài khoản: Vũ Lê Huân
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics