Bạn đang kiểm tra C4 Blockchain: Basics and Applications >> Fundamentals of Node.js

Dưới đây là 9 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ bài kiểm tra kiến thức C4 Blockchain: Basics and Applications >> Fundamentals of Node.js. Là người dùng chưa được xác thực, bạn có quyền truy cập vào một nhóm giới hạn gồm 9 trong số 198 câu hỏi và bạn sẽ không thể xem câu trả lời chính xác cho những câu hỏi đó.
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
1/198: What is the event loop in JavaScript?

 1. A loop that constantly monitors the execution stack and the callback queue
 2. A loop that constantly monitors the memory heap and execution stack
 3. A loop that constantly monitors the Web API container and callback queue
 4. A loop that constantly monitors the network traffic and server responses
2/198: Which of the following parameters are included in the function wrapper of a module?

 1. exports, require, module, __filename, and __dirname
 2. exports, require, module, _filename, and _dirname
 3. exports, require, module, __file, and __dir
3/198: What is a module in Node.js?

 1. A single file with JavaScript code that can be loaded and reused in other files
 2. A JavaScript object that can be shared between files
 3. A directory containing multiple files
4/198: What does the I/O model in Node.js refer to?

 1. Input/output operations and other operations, such as file reading/writing and API requests
 2. Only input/output operations
 3. Only file reading/writing operations
 4. Only API requests
5/198: What is the difference between synchronous and asynchronous operations in Node.js?

 1. Synchronous operations are written with callbacks, while asynchronous operations are written inside try-catch blocks.
 2. Synchronous operations block the event loop, while asynchronous operations do not.
 3. Synchronous operations always return a value, while asynchronous operations do not.
6/198: How are synchronous operations written in Node.js?

 1. Using callbacks
 2. Using promises
 3. Inside try-catch blocks
7/198: Is REPL a helpful tool for testing code?

 1. Yes, REPL is a helpful tool for testing code.
 2. It depends on the type of code being tested.
 3. It depends on the version of Node.js.
 4. No, REPL is not useful for testing code.
8/198: What is the benefit of using REPL?

 1. It allows you to install packages in Node.js.
 2. It allows you to see the output of your code immediately.
 3. It allows you to write code faster.
 4. It automatically debugs your code.
9/198: What is the syntax for using a single module.exports statement to export multiple functions in NodeJS?

 1. module.exports = { function1: function1, function2: function2 };
 2. module.exports = { function1, function2 };
 3. module.exports.function1 = function1; module.exports.function2 = function2;
 4. All of the them are valid syntax.
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình.
Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.

Blog của Vũ Lê Huân
Blog của Vũ Lê Huân
Danh mục Đăng nhập