Bạn đang kiểm tra
C4 Blockchain: Basics and Applications >> Ethereum Fundamentals

Là một phần trong chương trình thạc sĩ của mình, tôi đã tạo bài kiểm tra này với một tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế để giúp tôi và các bạn cùng lớp ôn lại kiến thức về module "Ethereum Fundamentals" từ "Course 4 Blockchain: Basics and Applications".
Dưới đây là 9 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ bài kiểm tra kiến thức C4 Blockchain: Basics and Applications >> Ethereum Fundamentals. Là người dùng chưa được xác thực, bạn có quyền truy cập vào một nhóm giới hạn gồm 9 trong số 412 câu hỏi và bạn sẽ không thể xem câu trả lời chính xác cho những câu hỏi đó.
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
1/412: What is Gas used for in the Ethereum network?

 1. To validate transactions
 2. To mine new Ether
 3. To pay for computation steps AND To pay for storage use
2/412: What is the purpose of Ethereum?

 1. To provide a decentralized platform for financial transactions
 2. To provide a platform for online gaming
 3. To provide a platform for social networking
 4. To provide a platform for food delivery
3/412: Who should carefully calculate the gas limit for a transaction in the Ethereum network?

 1. The network validators
 2. The miners
 3. The Ethereum Foundation
 4. The sender of the transaction
4/412: Which root is updated every time a new block is added to the blockchain?

 1. All of the above
 2. Transaction root
 3. Receipts root
 4. State root
5/412: How is Etherscan able to display transaction information?

 1. By analyzing the blockchain
 2. By asking users to submit transaction data
 3. By querying nodes on the network
 4. By relying on centralized servers
6/412: What is the purpose of the PoW algorithm in preventing double-spending?

 1. It ensures that each transaction is verified by multiple nodes
 2. It requires a consensus among the network before adding any new block
 3. It prevents any one miner from creating multiple blocks in a row
 4. It makes it nearly impossible for a single miner to control the entire blockchain
7/412: Are transaction fees and rewards the same thing in the Ethereum network?

 1. No
 2. Yes
8/412: Which of the following is not a type of blockchain consensus algorithm?

 1. Delegated Proof of Stake (DPoS)
 2. Proof of Stake (PoS)
 3. Proof of Work (PoW)
 4. Password-based Authentication (PBA)
9/412: What is the difference between a message and a transaction in Ethereum?

 1. There is no difference between a message and a transaction
 2. A message is sent between accounts while a transaction represents a change in the global state
 3. None of the above
 4. A message represents a change in the global state while a transaction is used for communication
Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra và xem câu trả lời, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để đăng nhập.
Code
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Ngân Hàng: Quân Đội (MB Bank)
Chi nhánh: Phòng giao dịch Quận 8
Số tài khoản: 099-22-11-1986
Chủ tài khoản: Vũ Lê Huân
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics