Kinh Cầu Chịu Nạn - Kinh nguyện Công giáo

- Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

- Chúa Giêsu nghe cho chúng con.
Đáp: Chúa Giêsu nhận lời chúng con.

- Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con

- Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con

- Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con

- Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con

- Chúa Giêsu thương hết người thế.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu xuống thế làm người.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu ba năm giảng dạy nước Giudêu.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu cho Thánh Lazarô chết bốn ngày sống lại.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu để thằng Giuđa làm mối cho quân dữ bắt.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu quân Giudêu ra rước mừng hát.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem chảy nước mắt ra.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu truyền phép Thánh thể nuôi lấy linh hồn chúng con.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu vào vườn Giệtsimani mà nguyện cùng Đức Chúa Cha.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu ra rước quân dữ phó mình cho nó.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu cho quân ấy buộc trói mình.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu Thánh Phêrô một đêm chối ba lần.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu soi lòng Thánh Phêrô ăn năn khóc lóc.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu chịu vả trước mặt Thiên hạ.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cáo gian.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu thầy cả Giudêu mắng rằng: “đáng phải giết”.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu thâu đêm chịu những sự khốn nạn.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu quân dữ nộp cho quan Philatô đối xét.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu Philatô nộp cho vua Erođe.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu Erođe chê rằng dại dột.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát hết cả và mình.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thâu vào đầu.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu quân dữ quì nhạo cho xấu hổ.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu dân Giudêu kêu xin đóng đanh vác Thánh Giá.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu Philatô phó cho quân dữ đem đi giết.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu chịu vác Thánh giá nặng lắm.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu chịu đóng đanh chân tay vào Thánh giá.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu chịu các quan lấy hết áo chia nhau.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu còn trên Thánh giá chịu thiên hạ nhạo cười.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm phải đóng đanh cùng.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho ông Thánh Gioan.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu phó ông Thánh Gioan cho Đức Mẹ.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu nửa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu than thở cùng Đức Chúa Cha.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu phán rằng: “khát nước”.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu phán rằng: “đã đoạn, ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ”.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu rằng: “Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha”.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên ủi các Thánh.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu Thiên sầu, điạ thảm.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra là con Đức Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các Thánh lên.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu cho Thánh Tôma xem Năm Dấu Thánh mình.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu truyền cho Thánh Phêrô cai Hội thánh.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)
- Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ lên trời.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét.
Đáp: Thương xót chúng con (hoặc Linh hồn...)

- Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
Đáp: Chúa Giêsu tha tội chúng con

- Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
Đáp: Chúa Giêsu nghe chúng con

- Kẻo gặp sự tai, sự dữ.
Đáp: Chúa Giêsu chữa chúng con

- Kẻo bất nghĩa cùng Chúa Giêsu.
Đáp: Chúa Giêsu chữa chúng con

- Kẻo phạm tội nghe ma qủi cám dỗ.
Đáp: Chúa Giêsu chữa chúng con

- Kẻo chối đạo Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Chúa Giêsu chữa chúng con

- Kẻo sa hỏa ngục chẳng được công Đức Chúa Giêsu chuộc cho.
Đáp: Chúa Giêsu chữa chúng con

- Chúng con là kẻ có tội.
Đáp: Chúa Giêsu tha tội chúng con

- Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ.
Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con

- Chúa Giêsu cho chúng con kính mến trên hết mọi sự.
Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con

- Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con.
Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con

- Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên.
Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con

- Chúa Giêsu cho các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh.
Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con

- Chúa Giêsu cho chúng con khi mong sinh thì, khỏi chước ma quỷ.
Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con

- Chúa Giêsu cho chúng con (hoặc Linh hồn...) được phần phúc ở trên trời.
Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con

- Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Giêsu tha tội chúng con

- Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Giêsu nhận lời chúng con

- Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Giêsu thương xót chúng con

Lời Nguyện:
Chúng con là vật mọn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giê-su cực cao trọng chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giê-suxưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giê-su cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giê-su chịu nạn thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì con dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi dừng nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa Giê-su xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giê-su mà tích năm dấu thánh ở trong lòng chúng con.

- Chúng con lạy dấu thánh chân tả Đức Chúa Giê-su.
Đáp: vì tội chúng con

- Chúng con lạy dấu thánh chân hữu Đức Chúa Giê-su.
Đáp: vì tội chúng con

- Chúng con lạy dấu thánh tay tả Đức Chúa Giê-su.
Đáp: vì tội chúng con

- Chúng con lạy dấu thánh tay hữu Đức Chúa Giê-su.
Đáp: vì tội chúng con

- Chúng con lạy dấu thánh cạnh nương long Đức Chúa Giê-su.
Đáp: vì tội chúng con
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình.
Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.

Blog của Vũ Lê Huân
Blog của Vũ Lê Huân
Danh mục Đăng nhập