Kinh Cầu Các Thánh Thiên Thần - Kinh nguyện Công giáo

Bằng cách nhấp vào đây, bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký và sau khi đăng nhập, bạn có thể lưu Kinh nguyện Công giáo vào một danh sách để truy cập nhanh hơn và dễ dàng hơn trong tương lai.
Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xướng: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xướng: Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Đáp: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Xướng: Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Rất Thánh Đức Bà Mẹ Chúa Trời.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Rất Thánh Đức Bà ngự tòa trên hết Thiên thần.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức thánh Micae.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức thánh Gabirie.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức thánh Raphae.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức thánh Thiên thần gìn giữ nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần Thủ trấn các xứ.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần Sốt mến.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần Thông minh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần Bệ thị.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần Cai quản.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần Dũng lực.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần Quyền phép.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần Tổng hiến.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Tổng lãnh Thiên thần.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Chín phẩm các thánh Thiên thần.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần là tính thiêng liêng.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần là trí khôn sáng láng.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần hằng xây quanh mọi tầng trời.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần cầm nhật nguyệt tinh thần soi cho thiên hạ.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần cai việc hành phong hành vũ.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần giữ việc xuân hạ thu đông.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần tróc quỷ trừ ma.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần hay làm phép lạ.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần chữa kẻ liệt kẻ khốn.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần hộ quốc trị dân.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần giữ hết người thế.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần dâng phúc đức chúng con trước mặt Đức Chúa Trời.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần là thày dạy dỗ chúng con.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần là cha nuôi kẻ mồ côi khốn nạn.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần là quan cai chúng con.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần là quân quốc Đức Chúa Trời.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần là sứ thần Đức Chúa Trời sai.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần là quyền thế người ta được cậy.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần bênh chúng con khi ma quỷ cáo nài.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần yên ủi linh hồn nơi luyện ngục.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần đem linh hồn kẻ lành lên thiên đàng.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần làm lành cho chúng con.
Đáp: Các thánh Thiên thần làm lành cho chúng con.

Xướng: Kẻo gặp sự tai sự dữ.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Kẻo phải chước ma quỷ cám dỗ.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Kẻo mất lòng Đức Chúa Trời.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Kẻo khi chết phải tay ma quỷ.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Kẻo lòng mê tà dâm.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Kẻo lòng độc miệng dữ.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Kẻo hằn oán ghét nhau.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Kẻo cậy mình kiêu ngạo.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Kẻo làm biếng việc Đức Chúa Trời.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Kẻo phạm mọi tội lỗi.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức thánh Thiên thần khỏi chước Luxiphe cám dỗ.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức thánh Thiên thần bắt Luxiphe bỏ xuống hỏa ngục.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức thánh Thiên thần hằng theo ý Đức Chúa Trời.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức thánh Thiên thần hằng thấy Đức Chúa Trời liên.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức thánh Thiên thần vâng truyền Đức Mẹ sinh đẻ đồng trinh.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức thánh Thiên thần hát mừng Đức Chúa Giêsu ra đời.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức thánh Thiên thần hiện bảo thánh Giuse trẩy sang nước Aicập.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức thánh Thiên thần tiến thực Đức Chúa Giêsu trên rừng.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức thánh Thiên thần đem linh hồn thánh Lagiarô ở nơi vui vẻ.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức thánh Thiên thần yên ủi Đức Chúa Giêsu vào chịu nạn.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức thánh Thiên thần truyền tin Đức Chúa Giêsu đã sống lại.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức thánh Thiên thần truyền tin Đức Chúa Giêsu lại xuống phán xét.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức thánh Thiên thần cho thánh Phêrô ra khỏi tù rạc.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức thánh Thiên thần ngày tận thế rao xác người ta sống lại.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức thánh Thiên thần phân kẻ lành kẻ dữ cho Đức Chúa Giêsu phán xét.
Đáp: Các thánh Thiên thần chữa chúng con.

Xướng: Chúng con là kẻ có tội.
Đáp: Cầu các thánh Thiên thần nghe chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần cầu cho Đức Giáo Hoàng cùng cả và Hội thánh, là hết con Đức Chúa Trời.
Đáp: Cầu các thánh Thiên thần nghe chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần cầu cho vua chúa quan quyền sửa dân cho yên càng ngày càng thịnh.
Đáp: Cầu các thánh Thiên thần nghe chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần cầu cho bổn đạo nước Việt Nam càng ngày càng tin.
Đáp: Cầu các thánh Thiên thần nghe chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần cầu cho thiên hạ thượng hòa hạ mục.
Đáp:Cầu các thánh Thiên thần nghe chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần cầu cho chúng con ở khiêm nhường cùng thanh tịnh.
Đáp: Cầu các thánh Thiên thần nghe chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần cầu cho chúng con theo ý Đức Chúa Trời như các thánh Thiên thần ở trên thiên đàng.
Đáp: Cầu các thánh Thiên thần nghe chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần cầu cho chúng con kính mến Đức Chúa Trời hay thưởng vô cùng.
Đáp: Cầu các thánh Thiên thần nghe chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần cầu cho chúng con kính sợ phép Đức Chúa Trời hay phạt vô cùng.
Đáp: Cầu các thánh Thiên thần nghe chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần cầu cho chúng con kính mến các Thiên thần gìn giữ chúng con.
Đáp: Cầu các thánh Thiên thần nghe chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần cầu cho các nước được mùa màng cùng mọi sự lành.
Đáp: Cầu các thánh Thiên thần nghe chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần cầu cho kẻ đi bộ đi thủy khỏi mọi sự dữ.
Đáp: Cầu các thánh Thiên thần nghe chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần cầu cho kẻ liệt khỏe mạnh yên lành.
Đáp: Cầu các thánh Thiên thần nghe chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần cầu cho kẻ mong sinh thì khỏi tay ma quỷ.
Đáp: Cầu các thánh Thiên thần nghe chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần cầu cho kẻ có tội được ăn năn nên trở lại cùng Đức Chúa Trời.
Đáp: Cầu các thánh Thiên thần nghe chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần cầu cho linh hồn nơi luyện ngục mà đem lên nơi vui vẻ vô cùng.
Đáp: Cầu các thánh Thiên thần nghe chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần nghe cho chúng con.
Đáp: Các thánh Thiên thần nghe cho chúng con.

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa tha tội cho chúng con.

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa nhận lời chúng con.

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa thương xót chúng con.

Xướng: Lạy chín phẩm các thánh Thiên thần, xin cầu cho chúng con.
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện: Chúng con lạy ơn chín phẩm các thánh Thiên thần, là Quan cai giữ mọi việc nhà Đức Chúa Trời trên trời dưới đất; chúng con là kẻ phàm hèn còn ở dưới thế này mà chưa được lên nơi vui vẻ chín phẩm các thánh Thiên thần hằng chầu chực ngợi khen Chúa trên muôn vật. Các quỷ thần dữ đã mất tòa trên trời, mà nó làm nhiều chước kẻo người ta được lên. Chúng con cậy trông chín phẩm các thánh Thiên thần hằng cầu nguyện cho chúng con được khỏi tay ma quỷ, lại xin gìn giữ dạy dỗ soi sáng chúng con cho được theo ý Đức Chúa Trời hết lòng hết sức, bắt chước chín phẩm các thánh Thiên thầngiữ phép bề trên chẳng có khi sai, mà ngày sau chúng con được lên thiên đàng thờ phượng một Đức Chúa Trời Ba Ngôi, hát mừng cùng chín phẩm các thánh Thiên thần rằng: Thánh Đức Chúa Cha, Thánh Đức Chúa Con, Thánh Đức Chúa Thánh Thần; hằng vui hằng trị hằng sống đời đời. Amen.
Bằng cách nhấp vào đây, bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký và sau khi đăng nhập, bạn có thể lưu Kinh nguyện Công giáo vào một danh sách để truy cập nhanh hơn và dễ dàng hơn trong tương lai.
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics