Kinh Cầu Các Thánh - Kinh nguyện Công giáo

Bằng cách nhấp vào đây, bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký và sau khi đăng nhập, bạn có thể lưu Kinh nguyện Công giáo vào một danh sách để truy cập nhanh hơn và dễ dàng hơn trong tương lai.
Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xướng: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xướng: Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Đáp: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Xướng: Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức thánh Micae.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức Thánh Gabirie.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Đức thánh Raphae.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Thiên thần cùng các thánh Tổng lãnh thiên thần.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Chín phẩm các thánh Thiên thần.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Gioan Baotixita.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giuse.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Tổ tông cùng các thánh Tiên tri.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Phêrô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Phaolô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Anrê.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giacôbê.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Gioan.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Tôma.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giacôbê.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Philípphê.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Batôlômêô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Mátthêô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Ximong.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Tađêô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Mátthia.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Banabê.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Luca.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Máccô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các Thánh Tông đồ cùng các Thánh sử.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Môn đệ Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Anh hài.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Têphanô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Lôrenxô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Vixentê.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Phabianô cùng ông thánh Xibatianô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Gioan cùng ông thánh Phaolô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Côximô cùng ông thánh Đamianô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Giêvaxiô cùng ông thánh Phôtaxiô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Tử vì đạo.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Xilivêtê.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Ghêgôriô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Amrôxiô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Augutinô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Hiêrônimô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Máctinô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Nicôlaô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Giám mục cùng các thánh Hiển tu.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Tiến sĩ.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Antôn.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Bênêđitô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Đôminicô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Ông thánh Phanxicô.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Chánh tế cùng các thánh Phó tế.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Viện tu cùng các thánh Ẩn tu.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Bà thánh Maria Mađalêna.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Bà thánh Agata.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Bà thánh Luxia.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Bà thánh Anê.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Bà thánh Xêxilia.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Bà thánh Catarina.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Bà thánh Anataxia.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các thánh Đồng trinh cùng các thánh Thủ tiết.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Chúa hằng có lòng lành.
Đáp: Chúa tha tội chúng con.

Xướng: Chúa hằng có lòng lành.
Đáp: Chúa nhận lời chúng con.

Xướng: Kẻo phải sự dữ.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Kẻo phạm tội lỗi.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Kẻo phải cơn Chúa giận.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Kẻo phải chết tươi khốn nạn.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Kẻo phải chước ma quỷ cám dỗ.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Kẻo phải lòng giận, lòng ghét, lòng dữ.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Kẻo phải lòng mê tà dâm.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Kẻo phải sấm sét bão bùng.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Kẻo phải tai nạn đất động.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Kẻo phải thần khí, mất mùa, giặc giã.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Kẻo phải chết khốn nạn đời đời.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Vì Chúa xuống thế.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Vì Chúa sinh ra.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Vì phép rửa cùng chay thánh Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đanh trên cây Thánh giá.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức Chúa Giêsu sống lại.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức Chúa Giêsu lên trời.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Đến ngày phán xét.
Đáp: Chúa chữa chúng con.

Xướng: Chúng con là kẻ có tội.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xướng: Xin Chúa tha tội chúng con.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xướng: Xin Chúa dong thứ cho chúng con.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xướng: Xin Chúa mở lòng cho chúng con ăn năn tội nên.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xướng: Xin Chúa cai trị cùng gìn giữ Hội thánh.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xướng: Xin Chúa gìn giữ Đức Giáo Hoàng cùng các phẩm trật Hội thánh, hằng ở cho xứng bậc mình.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xướng: Xin Chúa hạ kẻ làm nghịch cùng Hội thánh xuống.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xướng: Xin Chúa cho vua chúa quan quyền có đạo được bằng yên hòa thuận.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xướng: Xin Chúa cho các bổn đạo bằng yên cùng hòa thuận yêu nhau.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xướng: Xin Chúa cho các kẻ lầm lạc trở về cùng một Hội thánh và đem các người ngoại giáo vào đạo thánh Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xướng: Xin Chúa cho chúng con kính mến Chúa cùng vững lòng giữ đạo cho trọn.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xướng: Xin Chúa nhắc lòng chúng con lên ước ao những sự trên trời.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xướng: Xin Chúa trả công vô cùng cho kẻ làm phúc cho chúng con.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xướng: Xin Chúa cho linh hồn chúng con cùng anh em họ hàng và kẻ làm ơn cho chúng con, khỏi khốn nạn đời đời.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xướng: Xin Chúa cho chúng con được mùa màng cùng mọi sự lành.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xướng: Xin Chúa cho các giáo hữu đã qua đời được nghỉ ngơi đời đời.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xướng: Xin Chúa khứng nhận lời chúng con nguyện.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xướng: Lạy Con Đức Chúa Trời.
Đáp: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa tha tội chúng con.

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa nhận lời chúng con.

Xướng: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa thương xót chúng con.

Xướng: Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Đáp: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Chung: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chung: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Chung: Xin Chúa thương xót chúng con.

Lời nguyện: Chúng con thân lạy các Thánh Nam Nữ ở trên trời, chúng con là kẻ phàm hèn còn ở dưới thế này, còn sợ chước ma quỷ; các thánh đã vượt biển hiểm thế này cùng đã khỏi mọi sự dữ. Nhân vì sự ấy xin các thánh cầu cho chúng con được theo ý Đức Chúa Trời mà giữ mười sự răn cho trọn, đến ngày sau chúng con được vào cửa thiên đàng hợp lại một nhà một nước, xem thấy Đức Chúa Trời Ba Ngôi hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Amen.
Bằng cách nhấp vào đây, bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký và sau khi đăng nhập, bạn có thể lưu Kinh nguyện Công giáo vào một danh sách để truy cập nhanh hơn và dễ dàng hơn trong tương lai.
Tôi rất vui được chia sẻ rằng trang web của tôi hoàn toàn miễn phí sử dụng và tôi tận tâm cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người dùng của mình. Nếu bạn thấy trang web của tôi hữu ích và muốn hỗ trợ tôi, bây giờ bạn có thể chuyển khoản ủng hộ. Các khoản đóng góp được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi và giúp tôi tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Bạn cũng có thể đóng góp cho tôi bằng cách đăng ký các dịch vụ này:
Vui lòng Đăng nhập để đăng bình luận.
Tìm kiếm
Analytics